BelastingWatering de Herk

Openbaar bestuur  - Wet betreffende wateringen  05/07/1956


Kapelhofstraat 22/1, 3500 Hasselt

Tel. 011/31.12.08   E-mail info@wateringdeherk.be

KBO 0214.194.113


BELASTING


Voor de betaling van haar werking en het onderhoud van de niet ingeschreven waterlopen,

grachten en sloten heeft de watering het wettelijke recht een belasting te heffen

(wet betreffende de wateringen artikel 65 t/m 79 en reglement van inwendige orde artikel 25 t/m 28)

op alle erven binnen de omschrijving.


De modaliteiten voor de belasting 2020 werden, op voorstel van het bestuur,

vastgesteld door de algemene vergadering van 26/11/2019.


Dit zijn de modaliteiten voor de belasting 2020 :Na de vaststelling van de belastingmodaliteiten

kan de belastingrol berekend worden.


De belastingrol zal vastgesteld worden door de algemene vergadering van 31/03/2020.Omdat de watering de Herk vanaf 2018 zal werken met nieuwe software WTAX

voor de verwerking van de belasting werd door het bestuur beslist dat de

rol vastgesteld zal worden op basis van de gegevens van het kadaster toestand 01/01/2020.


PERSOONSGEGEVENS - Watering de Herk verwerkt uw persoonsgegevens voor doeleinden

van eigenarenbeheer en dossieropvolging.


Omdat de gegevens van het kadaster pas beschikbaar zijn

in de maand september zal de verwerking van de rol en de verzending van de

aanslagbiljetten gebeuren in de maand oktober.


Na verwerking van de kadastergegevens zal de belastingrol op basis van

die gegevens berekend en opgesteld worden.


De belastingrol zal overgemaakt worden aan het Binnenlands Bestuur - Afdeling Limburg

voor de noodzakelijke uitvoerbaar verklaring.LET OP :


De belasting 2020 moet betaald worden door de eigenaar ingeschreven bij de registratie van domeinen

op 1 januari 2020. Bij onverdeeldheden kiest de watering de Herk voor de inning op basis van

hoofdelijkheid (één van de deelgenoten zal aangeschreven worden voor de betaling van de belasting).


Voorkom de betaling van kosten en intresten en betaal tijdig op het onderstaande rekeningnummer

met vermelding van de gestructureerde mededeling


IBAN  BE42 0979 7309 0054

BIC  GKCC BEBB


Of vraag aan de watering om te innen via een domiciliëringsopdracht

In het Europese Sepa Direct Debit is het nieuwe nummer BE77 ZZZ 0214 194 113

De aanslagvoet wordt jaarlijks geactualiseerd op basis van de index.

Het basisbedrag werd vastgesteld voor de belasting van 2013 op 19,00 €/ha.

Een overzicht van de aanslagvoeten voor de belasting vanaf 1959 kan je hier vinden.


Bedrijven of personen die het aanslagbiljet liever digitaal ontvangen kunnen dit

aangeven bij de watering de Herk via mail, fax of brief.

Aanslagvoet per ha

20,98 €/ha

Minimumbelasting per aanslagbiljet

10,00 €

Termijn voor betaling

2 maanden

Kosten bij herinnering 1

0,00 €

Kosten bij herinnering 2

3,00 €

Kosten deurwaarder of incassodossier

10,00 €

Verwijlintresten aan

wettelijke intrestvoet