Belasting

 

 

Watering de Herk

Openbaar bestuur - Wet betreffende wateringen 05/07/1956

 

Kapelhofstraat 22/1, 3500 Hasselt

Tel. 011/31.12.08 Fax 011/31.69.08 E-mail info@wateringdeherk.be

KBO 0214.194.113

 

BELASTING

 

Voor de betaling van haar werking en het onderhoud van de niet ingeschreven waterlopen,

grachten en sloten heeft de watering het wettelijke recht een belasting te heffen

(wet betreffende de wateringen artikel 65 t/m 79 en reglement van inwendige orde artikel 25 t/m 28)

op alle erven binnen de omschrijving.

 

De modaliteiten voor de belasting 2017 werden, op voorstel van het bestuur,

vastgesteld door de algemene vergadering van 22/11/2016.

 

Dit zijn de modaliteiten voor de belasting 2017 :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na de vaststelling van de belastingmodaliteiten

kan de belastingrol berekend worden.

 

De belastingrol werd vastgesteld door de algemene vergadering van 21/03/2017.

 

 

En uitvoerbaar verklaard door het Binnenlands Bestuur - Afdeling Limburg

op 06/04/2017.

De aanslagbiljetten werden verzonden op 02/05/2017.

 

 

LET OP :

 

De belasting 2017 moet betaald worden door de eigenaar ingeschreven bij de registratie van domeinen

op 1 januari 2017. Bij onverdeeldheden kiest de watering de Herk voor de inning op basis van

hoofdelijkheid (één van de deelgenoten zal aangeschreven worden voor de betaling van de belasting).

 

Aangezien de notarissen geen wettelijke verplichting hebben om de wateringen op de hoogte te brengen van verkopen,

is het aan de eigenaar(s) om dit te doen. Een attest van verkoop met identificatie van verkoper(s), koper(s) en eigendom

opgesteld door de notaris kan hiervoor volstaan.

 

Voorkom de betaling van kosten en intresten en betaal tijdig op het onderstaande rekeningnummer

met vermelding van de gestructureerde mededeling

 

IBAN BE42 0979 7309 0054

BIC GKCC BEBB

 

Of vraag aan de watering om te innen via een domiciliëringsopdracht

In het Europese Sepa Direct Debit is het nieuwe nummer BE77 ZZZ 0214 194 113

Aanvraagformulier

 

 

 

De aanslagvoet wordt jaarlijks geactualiseerd op basis van de index.

Het basisbedrag werd vastgesteld voor de belasting van 2013 op 19,00 €/ha.

Een overzicht van de aanslagvoeten voor de belasting vanaf 1959 kan je hier vinden.

 

Bedrijven of personen die het aanslagbiljet liever digitaal ontvangen kunnen dit

aangeven bij de watering de Herk via mail, fax of brief.

Of gebruik het aanvraagformulier.

Aanslagvoet per ha

19,71 €/ha

Minimumbelasting per aanslagbiljet

9,00 €

Termijn voor betaling

2 maanden

Kosten bij herinnering 1

3,00 €

Kosten bij herinnering 2

3,00 €

Kosten opstellen incassodossier

10,00 €

Verwijlintresten aan

4,25 %